चार पंक्ती

चार पंक्ती 

चार पंक्तीची चारोळी लिहिणं

सहज जमत नाही 

जमायला हरकत नाही 

पण लिहिणं उरकत नाही 

उरकायला हरकत नाही 

पण समाधान होत नाही 

समाधान होणार तरी कसं 

शब्दांची रांग संपत नाही 

संपणार तरी कशी 

अमर्याद शब्दांची जाळी विणल्या शिवाय भागात नाही 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *